Pályázati felhívás – Parkoló üzemeltetés

Pályázati felhívás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21.), továbbiakban, mint Ajánlatkérő, saját nevében az alábbi tárgyú pályázati felhívást teszi közzé:
1.) Az ajánlat tárgya:
Ajánlatkérő 5000 Szolnok, Tószegi út 21. szám alatti ingatlanán az 1. számú melléklet szerinti jelenleg is fizetőparkolóként működő parkolóját és a közvetlen kapcsolódó járdafelület üzemeltetés céljából 2022. 09.01. napjától kezdődően 8 év időtartamra bérbe adja. A bérlet lejáratakor a területen beépített anyagok technikai eszközök és műtárgyak az Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonába kerülnek. Kivételt képeznek ez alól azok a technikai eszközök, melyek kizárólag Bérbevevő informatikai rendszerébe integrálva üzemeltethetőek.
2.) Alkalmassági feltételek, melyeknek együttesen kell fennállni.

2.1. Érvényes ajánlatot csak a vonatkozó törvényi előírások szerint parkoló üzemeltetési feladatok végzésére jogosult és a jogosultságát cégkivonattal igazoló gazdálkodó szervezet (továbbiakban: Ajánlattevő) adhat.

2.2. Ajánlattevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás nem lehet folyamatban.

2.3. Ajánlattevőnek nem lehet 60 napnál régebben lejárt köztartozása.

2.4. A pályázat nyelve: Magyar

2.5. Az ajánlatot legkésőbb 2022. 08. 24. napján 12:00 óráig, 1 eredeti és 1 másolati példányban, folyamatos sorszámozással, zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva, ajánlatkérő Gazdasági Igazgatói Titkárságán (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT PARKOLÓK BÉRLETÉRE” címet.

3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

3.1. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy benyújtott ajánlata tartalmazza jelen kiírás 4-es pontja szerinti feladatokat, valamint jelen kiírás 1.számú melléklete szerinti műszaki tartalmat.

3.2. Ajánlattevő adatait, cégismertetőjét.

3.3. 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és az ügyvezető aláírási címpéldányát.

3.4. Az ajánlat tárgyára vonatkozó ellenőrizhető referenciák bemutatását. Referencia igazolás arról, hogy ajánlattevő rendelkezik az elmúlt 2 év vonatkozásában parkoló üzemeltetési tapasztalattal, mely üzemeltetésből származó árbevétele eléri a 10 millió Ft-ot.

3.5. A megajánlott éves nettó bérleti díjat.

Elvárt minimum éves nettó bérleti díj: 4.000.000,- Ft.

3.6. A parkoló kidolgozott házi rendjét, különös tekintettel a díjszabásra és díjmentes felhasználók körére. ( A díj minimális mértéke a városi díjszabás I. zóna (piros) zónájának díja lehet.)

3.7. Az ajánlat tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítás bemutatását.

3.8. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy benyújtott ajánlatára 60 nap ajánlati kötöttséget vállal.

3.9. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ajánlati kötöttség idő alatt a szerződés vele bármikor megköthető.

3.10. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén vállalja az éves bérleti díj vonatkozásában, hogy annak összege a szerződés évfordulóját követő hónaptól minden évben a parkolási díj emelésének százalékos mértékével emelkedik.
4.) A feladat meghatározása, műszaki követelmények:

4.1. Az 1. számú melléklet helyszínraján jelölt és műszaki leírásban részletezett meglévő parkoló, út és ezekhez közvetlenül kapcsolódó járda burkolatának karbantartása és felújítása, jegykezelő automata járda burkolatának felújítása legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül.

4.2. A parkoló területén a meglévő térvilágítás és egyéb technikai berendezések, műtárgyak korszerűsítése és azok üzemeltetése.

4.3. A parkoló megközelítését, a forgalmi rendet és a felhasználási feltételeket segítő jelzőtáblák és útburkolati jelek elhelyezése, felfestése, különös tekintettel a mentőbejáró és a tűzoltási felvonulási út biztosítására.

4.4. A parkoló teljes körű üzemeltetése az év 365 napján, napi 24 órában.

5.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

5.1. Legmagasabb megajánlott (fix) havi bérleti díj.

6.) Egyebek:

6.1. Ajánlatkérő a pályázat benyújtására nyitva álló időn belül 1 alkalommal, a Pályázók erre vonatkozó igénye ismeretében, konzultációt és helyszíni bejárást biztosít. Az ezen kívüli közlések – kivéve konzultáción és helyszíni bejáráson dokumentáltan adott információkat – nem teremtenek hivatkozási alapot a Pályázók későbbi reklamációira.

6.2. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: gazdasági igazgatói iroda 2022. 08. 19. 12:00 óra

6.3. Az ajánlatok bontása nem nyilvános, azon csak az ajánlattevők vehetnek részt, az ajánlatkérő képviselőin kívül.

6.4. Az ajánlatokat az Intézet Főigazgatója által kijelölt Bíráló Bizottság bírálja el 2022. 08. 24. napig. Elbírálás után Ajánlatkérő minden pályázót értesít az elbírálás eredményéről.

6.5. A szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja: 2022. 09.01. nap, de szükséges az Országos Kórházi Főigazgatóság jóváhagyása.

6.6. A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő ajánlat érvénytelennek minősül.

6.7. A nyertes pályázó maga helyett nem jelölhet ki másik személyt szerződéskötésre.

6.8. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett eljárást, annak bármely szakaszában, visszavonja, illetve az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

7.) Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Felolvasó lap
Helyszínrajz

Scan_hird

SKM_454e22052415260