Adatvédelem

Adatvédelmi politika

Az Európai Parlament és a Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679. számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46. EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletnek (a továbbiakban: GDPR) történő megfeleléshez kapcsolódóan a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet fontosnak tartja meghatározni, milyen szempontok szerint kívánja biztosítani, hogy minden tekintetben eleget tehessen ezen jogszabály rendelkezéseinek.

Az új szabályozási környezetre tekintettel Intézetünk elkötelezett az olyan megoldások, eljárásrendek kialakítása és működtetése iránt, amelyek biztosítják a GDPR-ból fakadó előírásoknak történő megfelelést.

Intézetünk mindent elkövet azért, hogy páciensei, ügyfelei, munkavállalói, partnerei és minden más érintett is megfelelő ismeretekkel rendelkezhessen a személyes adataik Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet általi kezeléséről és az arra irányadó szabályokról, továbbá annak érdekében, hogy minden érintett megfelelően gyakorolhassa a személyes adataihoz fűződő jogokat.

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet elkötelezett annak biztosításában, hogy az általa kezelt személyesés különleges adatokat a megfelelő biztonsági technológiák felhasználásával és eljárásrendek útján védje az illetéktelen hozzáféréstől.

Intézetünk mind a belső szabályozásaival, mind a szerződéses kapcsolataiban törekszik annak garantálására, hogy a személyes adatokhoz kizárólag azok az illetékes személyek -és ők is csak olyan mértékben- férhessenek hozzá, akiknek és amilyen mértékben az az adott feladat ellátásához feltétlenül szükséges.

Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet igyekszik kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy olyan partnerekkel működjön együtt, akik biztosítják a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályoknak történő megfelelést, valamint az érintettek jogainak védelmét.

Intézetünk a szabályozásnak való folyamatos megfelelés érdekében törekszik olyan módszerek alkalmazására, melyek megnyugtató módon biztosítják az adatkezelésekhez kapcsolódó megoldások, eljárásrendek és technikai háttér rendszeres felülvizsgálatát és fejlesztését.

Hiszünk abban, hogy a személyes adatok fenti szempontok szerint történő kezelése is hozzájárul ahhoz, hogy a Jász-Nagykun Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a megfelelő színvonalon tudja szolgáltatását nyújtani.

Szolnok, 2018. december 1.

Dr. Bene Ildikó
mb. főigazgató