Hirdetmények

Tisztelt Pályázó!

 

A JNSZ Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet hideg és meleg ital automaták elhelyezésére és folyamatos üzemeltetésére hirdet pályázatot, határozott idejű szerződés keretében, 2 év időtartamra.

A pályázat következő telephelyekre nyújtható be:

 1. Kórház, 5000 Szolnok, Tószegi út 21.: 9 db meleg ital automata (kávégép), 2 db hideg ital automata( üdítős gép).

 2. Rendelőintézet 5000 Szolnok, Hősök tere 2-4. sz.: 1 db meleg ital automata (kávégép).

A Kórház és a Rendelőintézet területére csak együttesen lehet ajánlatot tenni.

A pályázat kiírója által megállapított havi üzemeltetési díj összege automatánként minimum 25.000,- Ft.

Az elbírálás alapja az 1.sz. Mellékletben szereplő 12 db. automatára vonatkozóan megajánlott egyösszegű havi bérleti díj.

A Bérlő és a Bérbeadó között területbérleti szerződés jön létre. Bérbeadó ingatlan bérbeadás tekintetében nem ÁFA alany, ezért a bérleti díj összege nem tartalmaz ÁFÁ-t.

Az automaták üzemeltetését a sikeres pályázóval a mellékelt szerződéstervezet szerint kívánjuk megvalósítani. Az Intézmény „C” jelű épülete és a Rendelőintézet földszintjén büfék üzemelnek, üzemeltetését külső Vállalkozó végzi.

A szerződés tervezet 1.sz. melléklete tartalmazza az elhelyezni kívánt automaták pontos helyét, típusát és darabszámát, amelyeket az előzetes felmérés alapján kötelező érvényűen határoztunk meg. Az automaták letelepítésére kijelölt helyeken megfelő számban a szükséges csatlakozások ki vannak építve. Az

egymás mellett vagy felett lévő automaták a kezelő felület számától függetlenül külön automatának számítanak. Darab árú automata (snack gép) kihelyezésére nincs lehetőség.

Alkalmassági feltételek:

 1. Gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személyiséggel nem rendelkező személy, jogi személy vagy büntetlen élőéletű magánszemély.

 2. Nem áll csőd-vagy felszámolási eljárás alatt.

 3. Nincs 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása.

 4. Nyilatkozat a pályázó részéről az általa üzemeltetni kívánt automaták átlag életkoráról.

Alkalmatlan a pályázó, ha az általunk megjelölt területre telepítendő gépek

átlag életkora meghaladja a 4 évet.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó adatai, jelenlegi tevékenységének kezdete, az elhelyezni kívánt automaták bemutatása.

 2. A pályázó rendelkezzen min. 5 éves gyakorlattal élelmiszer automata üzemeltetői területen.

 1. Referenciák megadása, elérhetőséggel legalább két intézményből, egyik egészségügyi kell legyen, ahol legalább 5 automatával végzett szolgáltatást az elmúlt évben.

 2. Cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány és aláírási címpéldány másolata.

 3. A biztosítani kívánt szolgáltatás bemutatása, áruválaszték, minőség ismertetése.

 4. Vállalt havi bérleti díj összesen, automatánként részletezve.

 5. Alkalmassági feltételek igazolása (tevékenységi kör, kamarai regisztráció).

A pályázat kiírója az intézményi területeken őrző-védő szolgáltatást biztosít, azonban a kihelyezett automaták üzemeltetésének biztonságáért (automaták feltörése, rongálása stb.) nem vállal felelősséget.

A pályázat benyújtásának helye: JNSZM Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi út 21., gazdasági igazgatói titkárság.

A pályázat benyújtásának időpontja: 2020. március 17. 12.00 óra.

A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Pályázat automaták üzemeltetésére” jelölést.

A pályázatok bontása nem nyilvános.

A bontás helye, időpontja: JNSZM Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi út 21., gazdasági igazgató irodája, 2020. március 17. 12.00 óra.

A pályázat hivatalos nyelve: magyar

A pályázatot az Intézmény Főigazgatója által kijelölt Bíráló Bizottság bírálja el. Az elbírálásra legkésőbb 2020. március 31-ig kerül sor, melyet követően minden pályázót kiértesítünk.

Azzal a pályázóval köt szerződést az Intézmény, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a megállapított minimális bérleti díj fölötti legelőnyösebb bérleti ajánlatot nyújtja be.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra egyszeri alkalommal van lehetőség, aminek keretében az ajánlati ár nem módosítható. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. Azonos árszintű pályázat esetén a Bíráló Bizottság dönt.

A szerződés hatályba lépésének tervezett időpontja 2020. május 02.

A nyertes pályázó maga helyett nem jelölhet ki másik személyt szerződéskötésre.

Pályázat kiírója a meghirdetett eljárást, annak bármely szakaszában visszavonhatja, illetve az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.

Szolnok, 2020. február 24.

Tisztelettel:

Dr. Bene Ildikó

mb. főigazgató

Agócs Attila

mb. gazdasági igazgató

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet nyílt pályázatot hirdet a a Szolnok belterület 5872/5. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5000 Szolnok, Tószegi út 21. szám alatt található kivett Kórház megnevezésű ingatlan „B1b” jelű épületében a Gasztroenterológiai Ambulancia földszinten található 2. számú vizsgálóhelyiségének időszakos bérletére.

A vizsgálóhelyiség hasznos alapterülete: 21,97 m2

A bérleti jogviszony határozott időtartamra szól: 2020. január 01-től – 2020. december 31-ig.

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó feltételek:

 • A helyiséget Gasztroenterológiai orvosi magánrendelés célú hasznosításra lehet bérbe venni.

 • A bérleti díj megfizetése havonta előre esedékes, a Bérbeadó részéről az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXXVII. 86. §-a 1.bek. alapján, adómentesen kerül kiszámlázásra.

 • A bérleti díj a helyiség összes rezsiköltségét tartalmazza.

 • A helyiséget hetente 4 alkalommal (hétfő, kedd, szerda, csütörtök: 15:00-tól – 17:00-ig) a megadott intervallumban lehet bérbe venni.

 • A bérlő a bérleti díjat és rezsi költségeket a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles Bérbeadónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002- 00317306 számú bankszámlára történő átutalással megfizetni.

Pályázat kiírója az ajánlati kötöttség mértékét 90 napban határozza meg, kivéve ha a kiíró ezen határidőn belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

Az ajánlatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) Gazdasági Igazgatói Titkárságra kell leadni írásban, zárt borítékban, 3 példányban (1 pld. eredeti, 2 pld. másolat) legkésőbb 2019. december 13. 10.00 óráig.

A borítékon a következők szerepeljenek:

 • ajánlattevő neve, címe

 • Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) „Gasztroenterológiai rendelő bérbeadása”.

 • Az ajánlatot ne nyissa ki: 2019. december 13. 10.00 óráig.

Pályázat kiírója az eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben:

 • Nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;

 • A benyújtott pályázatok nem felelnek meg a kiírási feltételeknek;

 • Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el;

 • Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen kiírásban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázót a pályázati eljárásból, valamint annak további szakaszából ki kell zárni.

Az épület megközelítése az intézmény belső szilárdburkolatú úthálózatáról történik. Az ingatlanban folyó tevékenység az intézmény működését nem zavarhatja.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati felhívás átvétele, melynek igazolásáról pályázónak a mellékelt átvételi elismervényt kitöltve vissza kell igazolni.

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Hiánypótlás során az ajánlat tartalmi és formai hiányosságait lehet hiánypótolni, kivéve a megajánlott havi bérleti díj mértékét és a bérleti jogviszony kötelező időtartamát.

A pályázatot benyújtani kizárólag magyar nyelven lehet.

A pályázó részére a pályázat kidolgozásáért térítés nem fizethető. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek - a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől függetlenül - a pályázót terhelik.

A pályázat kiírója pályázati biztosíték nyújtását nem írja elő.

A pályázatok felbontása az intézmény igazgatási épületének aulájában történik 2019. december 13. 10.00 órakor, amelyen részt vesznek az alábbi személyek:

   • Az intézmény Gazdasági Igazgatója,

   • Igazgatási és Jogi Osztály képviselője,

   • Kórházüzemeltetési és Energiagazdálkodási Osztály képviselője.

Pályázat kiírója a beérkezett érvényes pályázatokat a legmagasabb megajánlott havi bérleti díj alapján bírálja el.

A pályázat kiírója által elvárt megajánlható minimális bérleti díj összege: 20.000,-Ft/hó.

Az elvárt minimális bérleti díj alatti ajánlatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.

Pályázat kiírója a beérkezett pályázatok értékelését, elbírálását a beérkezéstől (bontástól) számított 5 munkanapon belül elvégzi.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja az elbírálást követő 5 munkanapon belül - azaz legkésőbb 2019. december 20-ig - megtörténik.

A pályázatok eredményét a pályázat kiírója írásos és elektronikus úton közli pályázókkal.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet nyílt pályázatot hirdet a a Szolnok belterület 5872/5. helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5000 Szolnok, Tószegi út 21. szám alatt található kivett Kórház megnevezésű ingatlan „B1b” jelű épületében a Gasztroenterológiai Ambulancia földszinten található 3. számú vizsgálóhelyiségének időszakos bérletére.

A vizsgálóhelyiség hasznos alapterülete 19,48 m2

A bérleti jogviszony határozott időtartamra szól: 2020. január 01-től – 2020. december 31-ig.

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó feltételek:

 • A helyiséget Gasztroenterológiai orvosi magánrendelés célú hasznosításra lehet bérbe venni.

 • A bérleti díj megfizetése havonta előre esedékes, a Bérbeadó részéről az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXXVII. 86. §-a 1.bek. alapján, adómentesen kerül kiszámlázásra.

 • A bérleti díj a helyiség összes rezsiköltségét tartalmazza.

 • A helyiséget hetente 3 alkalommal (hétfő: 15:30-tól – 18:00-ig, péntek: 15:30-tól – 18:00-ig, szombat: 8:00-tól – 11:00-ig) a megadott intervallumban lehet bérbe venni.

 • A bérlő a bérleti díjat és rezsi költségeket a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles Bérbeadónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002- 00317306 számú bankszámlára történő átutalással megfizetni.

Pályázat kiírója az ajánlati kötöttség mértékét 90 napban határozza meg, kivéve ha a kiíró ezen határidőn belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

Az ajánlatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) Gazdasági Igazgatói Titkárságra kell leadni írásban, zárt borítékban, 3 példányban (1 pld. eredeti, 2 pld. másolat) legkésőbb 2019. december 13. 10.00 óráig.

A borítékon a következők szerepeljenek:

 • ajánlattevő neve, címe

 • Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) „Gasztroenterológiai rendelő bérbeadása”.

 • Az ajánlatot ne nyissa ki: 2019. december 13. 10.00 óráig.

Pályázat kiírója az eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben:

 • Nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;

 • A benyújtott pályázatok nem felelnek meg a kiírási feltételeknek;

 • Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el;

 • Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen kiírásban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázót a pályázati eljárásból, valamint annak további szakaszából ki kell zárni.

Az épület megközelítése az intézmény belső szilárdburkolatú úthálózatáról történik. Az ingatlanban folyó tevékenység az intézmény működését nem zavarhatja.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati felhívás átvétele, melynek igazolásáról pályázónak a mellékelt átvételi elismervényt kitöltve vissza kell igazolni.

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Hiánypótlás során az ajánlat tartalmi és formai hiányosságait lehet hiánypótolni, kivéve a megajánlott havi bérleti díj mértékét és a bérleti jogviszony kötelező időtartamát.

A pályázatot benyújtani kizárólag magyar nyelven lehet.

A pályázó részére a pályázat kidolgozásáért térítés nem fizethető. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek - a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől függetlenül - a pályázót terhelik.

A pályázat kiírója pályázati biztosíték nyújtását nem írja elő.

A pályázatok felbontása az intézmény igazgatási épületének aulájában történik 2019. december 13. 10.00 órakor, amelyen részt vesznek az alábbi személyek:

   • Az intézmény Gazdasági Igazgatója,

   • Igazgatási és Jogi Osztály képviselője,

   • Kórházüzemeltetési és Energiagazdálkodási Osztály képviselője.

Pályázat kiírója a beérkezett érvényes pályázatokat a legmagasabb megajánlott havi bérleti díj alapján bírálja el.

A pályázat kiírója által elvárt megajánlható minimális bérleti díj összege: 20.000,-Ft/hó.

Az elvárt minimális bérleti díj alatti ajánlatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.

Pályázat kiírója a beérkezett pályázatok értékelését, elbírálását a beérkezéstől (bontástól) számított 5 munkanapon belül elvégzi.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja az elbírálást követő 5 munkanapon belül - azaz legkésőbb 2019. december 20-ig - megtörténik.

A pályázatok eredményét a pályázat kiírója írásos és elektronikus úton közli pályázókkal.

Kapcsolódó fájlok