Hirdetmények

Scan2
Scan

Pályázati felhívás

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (székhelye: 5000 Szolnok, Tószegi út 21.), továbbiakban, mint Ajánlatkérő, saját nevében az alábbi tárgyú pályázati felhívást teszi közzé:
1.) Az ajánlat tárgya:
Ajánlatkérő 5000 Szolnok, Tószegi út 21. szám alatti ingatlanán az 1. számú melléklet szerinti jelenleg is fizetőparkolóként működő parkolóját és a közvetlen kapcsolódó járdafelület üzemeltetés céljából 2022. 09.01. napjától kezdődően 8 év időtartamra bérbe adja. A bérlet lejáratakor a területen beépített anyagok technikai eszközök és műtárgyak az Ajánlatkérő kizárólagos tulajdonába kerülnek. Kivételt képeznek ez alól azok a technikai eszközök, melyek kizárólag Bérbevevő informatikai rendszerébe integrálva üzemeltethetőek.
2.) Alkalmassági feltételek, melyeknek együttesen kell fennállni.

2.1. Érvényes ajánlatot csak a vonatkozó törvényi előírások szerint parkoló üzemeltetési feladatok végzésére jogosult és a jogosultságát cégkivonattal igazoló gazdálkodó szervezet (továbbiakban: Ajánlattevő) adhat.

2.2. Ajánlattevő ellen csőd- vagy felszámolási eljárás nem lehet folyamatban.

2.3. Ajánlattevőnek nem lehet 60 napnál régebben lejárt köztartozása.

2.4. A pályázat nyelve: Magyar

2.5. Az ajánlatot legkésőbb 2022. 08. 24. napján 12:00 óráig, 1 eredeti és 1 másolati példányban, folyamatos sorszámozással, zárt borítékban, cégszerű aláírással ellátva, ajánlatkérő Gazdasági Igazgatói Titkárságán (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) lehet benyújtani.
A borítékon fel kell tüntetni: „PÁLYÁZAT PARKOLÓK BÉRLETÉRE” címet.

3.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell:

3.1. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy benyújtott ajánlata tartalmazza jelen kiírás 4-es pontja szerinti feladatokat, valamint jelen kiírás 1.számú melléklete szerinti műszaki tartalmat.

3.2. Ajánlattevő adatait, cégismertetőjét.

3.3. 30 napnál nem régebbi cégkivonatát és az ügyvezető aláírási címpéldányát.

3.4. Az ajánlat tárgyára vonatkozó ellenőrizhető referenciák bemutatását. Referencia igazolás arról, hogy ajánlattevő rendelkezik az elmúlt 2 év vonatkozásában parkoló üzemeltetési tapasztalattal, mely üzemeltetésből származó árbevétele eléri a 10 millió Ft-ot.

3.5. A megajánlott éves nettó bérleti díjat.

Elvárt minimum éves nettó bérleti díj: 4.000.000,- Ft.

3.6. A parkoló kidolgozott házi rendjét, különös tekintettel a díjszabásra és díjmentes felhasználók körére. ( A díj minimális mértéke a városi díjszabás I. zóna (piros) zónájának díja lehet.)

3.7. Az ajánlat tárgyára vonatkozó felelősségbiztosítás bemutatását.

3.8. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy benyújtott ajánlatára 60 nap ajánlati kötöttséget vállal.

3.9. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén az ajánlati kötöttség idő alatt a szerződés vele bármikor megköthető.

3.10. Ajánlattevő nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy nyertessége esetén vállalja az éves bérleti díj vonatkozásában, hogy annak összege a szerződés évfordulóját követő hónaptól minden évben a parkolási díj emelésének százalékos mértékével emelkedik.
4.) A feladat meghatározása, műszaki követelmények:

4.1. Az 1. számú melléklet helyszínraján jelölt és műszaki leírásban részletezett meglévő parkoló, út és ezekhez közvetlenül kapcsolódó járda burkolatának karbantartása és felújítása, jegykezelő automata járda burkolatának felújítása legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 12 hónapon belül.

4.2. A parkoló területén a meglévő térvilágítás és egyéb technikai berendezések, műtárgyak korszerűsítése és azok üzemeltetése.

4.3. A parkoló megközelítését, a forgalmi rendet és a felhasználási feltételeket segítő jelzőtáblák és útburkolati jelek elhelyezése, felfestése, különös tekintettel a mentőbejáró és a tűzoltási felvonulási út biztosítására.

4.4. A parkoló teljes körű üzemeltetése az év 365 napján, napi 24 órában.

5.) Az ajánlatok elbírálásának szempontjai:

5.1. Legmagasabb megajánlott (fix) havi bérleti díj.

6.) Egyebek:

6.1. Ajánlatkérő a pályázat benyújtására nyitva álló időn belül 1 alkalommal, a Pályázók erre vonatkozó igénye ismeretében, konzultációt és helyszíni bejárást biztosít. Az ezen kívüli közlések – kivéve konzultáción és helyszíni bejáráson dokumentáltan adott információkat – nem teremtenek hivatkozási alapot a Pályázók későbbi reklamációira.

6.2. Az ajánlatok bontásának helye és ideje: gazdasági igazgatói iroda 2022. 08. 19. 12:00 óra

6.3. Az ajánlatok bontása nem nyilvános, azon csak az ajánlattevők vehetnek részt, az ajánlatkérő képviselőin kívül.

6.4. Az ajánlatokat az Intézet Főigazgatója által kijelölt Bíráló Bizottság bírálja el 2022. 08. 24. napig. Elbírálás után Ajánlatkérő minden pályázót értesít az elbírálás eredményéről.

6.5. A szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja: 2022. 09.01. nap, de szükséges az Országos Kórházi Főigazgatóság jóváhagyása.

6.6. A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő ajánlat érvénytelennek minősül.

6.7. A nyertes pályázó maga helyett nem jelölhet ki másik személyt szerződéskötésre.

6.8. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett eljárást, annak bármely szakaszában, visszavonja, illetve az eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

7.) Mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki leírás
2. számú melléklet: Felolvasó lap
Helyszínrajz

 

Scan_hird

SKM_454e22052415260

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet nyílt pályázatot hirdet a Szolnok belterület 5872/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5000 Szolnok, Tószegi út 21. szám alatt található kivett Kórház megnevezésű ingatlan, Belgyógyászati épület földszintjén található rendelő, váró, orvosi ügyeleti, közlekedő, helyiségek bérletére, egészségügyi tevékenység végzésére vonatkozóan. Az épületrész hasznos alapterülete 147,16 m2 (83,47 m2 ügyeletihelyiség és 63,69 m2 közös használatú helyiség)

A bérleti jogviszony határozott időtartamra szól: 2022. június 1-től – 2022. december 31.

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó feltételek:

 • A bérleti díj megfizetése havonta előre esedékes, a Bérbeadó részéről az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXXVII. 86. §-a 1.bek. alapján, adómentesen kerül kiszámlázásra.

 • A bérleti díj a közüzemi díjakat és egyéb költségeket nem tartalmazza.

 • A bérlő a bérleti díjat és rezsi költségeket a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles Bérbeadónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002-00317306 számú bankszámlára történő átutalással megfizetni.

Pályázat kiírója az ajánlati kötöttség mértékét 90 napban határozza meg, kivéve ha a kiíró ezen határidőn belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

Az ajánlatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) Gazdasági Igazgatói Titkárságra kell leadni írásban, zárt borítékban, 3 példányban (1 pld. eredeti, 2 pld. másolat) legkésőbb 2022. május 26. 10.00 óráig.

A borítékon a következők szerepeljenek:

 • ajánlattevő neve, címe

 • Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) „Belgyógyászati épület földszinti helyiségek bérbeadása”.

 • Az ajánlatot ne nyissa ki: 2022. május 26. 10.00 óráig.

Pályázat kiírója az eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben:

 • Nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;

 • A benyújtott pályázatok nem felelnek meg a kiírási feltételeknek;

 • Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el;

 • Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen kiírásban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázót a pályázati eljárásból, valamint annak további szakaszából ki kell zárni.

Pályázat kiírója az épületrész teljes hasznos területének hasznosítására vonatkozó ajánlatokat fogad el, részajánlattétel nem megengedett.

Az épületrész megközelítése az intézmény belső szilárd burkolatú úthálózatáról történik. Az épületrészben folyó tevékenység az intézmény működését nem zavarhatja.

Az ingatlanrész teljes közműellátással rendelkezik (víz- csatorna, elektromos energia, gáz), a közművek ki vannak építve.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati felhívás átvétele, melynek igazolásáról pályázónak a mellékelt átvételi elismervényt kitöltve vissza kell igazolni.

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Hiánypótlás során az ajánlat tartalmi és formai hiányosságait lehet hiánypótolni, kivéve a megajánlott havi bérleti díj mértékét és a bérleti jogviszony kötelező időtartamát.

A pályázatot benyújtani kizárólag magyar nyelven lehet.

A pályázó részére a pályázat kidolgozásáért térítés nem fizethető. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.

A pályázat kiírója pályázati biztosíték nyújtását nem írja elő.

A pályázatok felbontása az intézmény igazgatási épületének aulájában történik 2022. május 25. 10.00 órakor, amelyen részt vesznek az alábbi személyek:

    • Az intézmény Gazdasági Igazgatója,

    • Igazgatási és Jogi Osztály képviselője,

    • Kórházüzemeltetési és Energiagazdálkodási Osztály képviselője.

Pályázat kiírója a beérkezett érvényes pályázatokat a legmagasabb megajánlott havi bérleti díj alapján bírálja el.

A pályázat kiírója által elvárt megajánlható minimális bérleti díj mértéke kizárólagos használatú terület (ügyeleti helyiségek) esetén: 5000,- Ft/m2/hó.

Az elvárt minimális bérleti díj alatti ajánlatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja.

A közös használatú helyiségek esetében a használat arányában kerül a bérleti díj és a közüzemi díjak arányosításra a pályázat kiíró és leendő bérlő között.

A bérlemény legkorábban 2022. június 01-től vehető használatba.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.

Pályázat kiírója a beérkezett pályázatok értékelését, elbírálását a beérkezéstől (bontástól) számított 5 munkanapon belül elvégzi.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja az elbírálást követő 5 munkanapon belül – azaz legkésőbb 2022. május 30-ig – megtörténik.

A pályázatok eredményét a pályázat kiírója írásos és elektronikus úton közli pályázókkal.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet nyílt pályázatot hirdet a Szolnok belterület 5872/5 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben 5000 Szolnok, Tószegi út 21. szám alatt található kivett Kórház megnevezésű ingatlan Hotel épület I. emeletén található üzlethelyiség és raktárhelyiség bérletére vonatkozóan. Az épületrész hasznos alapterülete 34 m2 (21 m2 üzlethelyiség és 13 m2 raktárhelyiség)

A bérleti jogviszony határozott időtartamra szól: 2022. március 1-től – 2024. február 28-ig.

Az ingatlan hasznosítására vonatkozó feltételek:

 • A bérleti díj megfizetése havonta előre esedékes, a Bérbeadó részéről az általános forgalmi adóról szóló 2007. CXXXVII. 86. §-a 1.bek. alapján, adómentesen kerül kiszámlázásra.

 • A bérleti díj a közüzemi díjakat és egyéb költségeket nem tartalmazza.

 • A bérlő a bérleti díjat és rezsi költségeket a számla kézhezvételétől számított 10 naptári napon belül köteles Bérbeadónak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10045002- 00317306 számú bankszámlára történő átutalással megfizetni.

Pályázat kiírója az ajánlati kötöttség mértékét 90 napban határozza meg, kivéve ha a kiíró ezen határidőn belül a pályázatot megnyert pályázóval szerződést köt, vagy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítja.

A pályázó ajánlati kötöttsége a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártával kezdődik.

Az ajánlatokat a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) Gazdasági Igazgatói Titkárságra kell leadni írásban, zárt borítékban, 3 példányban (1 pld. eredeti, 2 pld. másolat) legkésőbb 2022. február 10. 10.00 óráig.

A borítékon a következők szerepeljenek:

 • ajánlattevő neve, címe

 • Jász-Nagykun-Szolnok-Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet (5000 Szolnok, Tószegi út 21.) „Hotel épület üzlethelyiség bérbeadása”.

 • Az ajánlatot ne nyissa ki: 2022. február 10. 10.00 óráig.

Pályázat kiírója az eljárást eredménytelennek nyilvánítja amennyiben:

 • Nem érkezett érvényes pályázati ajánlat;

 • A benyújtott pályázatok nem felelnek meg a kiírási feltételeknek;

 • Érvénytelen és ezáltal eredménytelen a pályázati eljárás, ha a pályázat elbírálásakor az összeférhetetlenségi szabályokat megsértették, vagy ha valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát vagy a többi pályázó érdekeit súlyosan sértő cselekményt követett el;

 • Érvénytelen a pályázat, ha az nem felel meg a pályázati felhívásban, a hatályos jogszabályokban, és a jelen kiírásban foglaltaknak. Az érvénytelen pályázatot benyújtó pályázót a pályázati eljárásból, valamint annak további szakaszából ki kell zárni.

Pályázat kiírója az épületrész teljes hasznos területének hasznosítására vonatkozó ajánlatokat fogad el, részajánlattétel nem megengedett.

Az épületrész megközelítése az intézmény belső szilárdburkolatú úthálózatáról történik. Az épületrészben folyó tevékenység az intézmény működését nem zavarhatja.

Az ingatlanrész teljes közműellátással rendelkezik (víz- csatorna, elektromos energia, gáz), a közművek ki vannak építve.

A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati felhívás átvétele, melynek igazolásáról pályázónak a mellékelt átvételi elismervényt kitöltve vissza kell igazolni.

A pályázat kiírója hiánypótlási lehetőséget biztosít.

Hiánypótlás során az ajánlat tartalmi és formai hiányosságait lehet hiánypótolni, kivéve a megajánlott havi bérleti díj mértékét és a bérleti jogviszony kötelező időtartamát.

A pályázatot benyújtani kizárólag magyar nyelven lehet.

A pályázó részére a pályázat kidolgozásáért térítés nem fizethető. A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell, hogy a pályázat elkészítésével és a pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a pályázat érvényességétől, valamint eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.

A pályázat kiírója pályázati biztosíték nyújtását nem írja elő.

A pályázatok felbontása az intézmény igazgatási épületének aulájában történik 2022. február 10. 10.00 órakor, amelyen részt vesznek az alábbi személyek:

    • Az intézmény Gazdasági Igazgatója,

    • Igazgatási és Jogi Osztály képviselője,

    • Kórházüzemeltetési és Energiagazdálkodási Osztály képviselője.

Pályázat kiírója a beérkezett érvényes pályázatokat a legmagasabb megajánlott havi bérleti díj alapján bírálja el.

A pályázat kiírója által elvárt megajánlható minimális bérleti díj összege: 7.500,- Ft/m2/hó.

Az elvárt minimális bérleti díj alatti ajánlatokat a pályázat kiírója érvénytelennek nyilvánítja.

Ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, vagy a szerződés aláírása után a nyertes a szerződést nem teljesíti és ezért a kiíró a szerződést felmondja, vagy a felek megszüntették vagy felbontották azt, úgy a kiíró jogosult a soron következő pályázóval szerződést kötni, vagy az ajánlati kötöttség lejárta után új pályázatot kiírni.

Pályázat kiírója a beérkezett pályázatok értékelését, elbírálását a beérkezéstől (bontástól) számított 10 munkanapon belül elvégzi.

Az eredményhirdetés tervezett időpontja az elbírálást követő 5 munkanapon belül – azaz legkésőbb 2022. február 22-ig – megtörténik.

A pályázatok eredményét a pályázat kiírója írásos és elektronikus úton közli pályázókkal.

2022 nyilatkozatminták pályázathoz – üzlethelyiség-1

2022 Pályázati kiírás üzlethelyiség helyiségbérlet-1

2022_üzlethelyiség 1. számú melléklet

Scan


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet a Szolnok, Hősök tere 2-4. szám alatti Rendelőintézet földszintjén jelenleg is működő 17 m2 nagyságú büfé helyiség üzemeltetésére hirdet pályázatot.

A Rendelőintézet dolgozói létszáma 160 fő, a napi betegforgalom a COVID járvány előtt meghaladta a 2000 főt, a járvány ideje alatt ez kb. 20-30%-kal csökkent.

Az intézményben működő italautomata üzemeltetése nem képezi tárgyát a pályázati felhívásnak.

A büfé üzemeltetésére a pályázat nyertesével határozott idejű, 2 éves bérleti szerződést kívánunk kötni.

A Kórház által megállapított bérleti díj minimum bruttó 170.000,- Ft/hó.

A felhasznált villamos energia, a hideg víz és a meleg víz valamint a fűtés költségeire Intézetünk átalány árat határoz meg, aminek összege 2022 évre 40. 000,-Ft + ÁFA. A rezsi költségeket bérbeadó a tárgyi év 2022. december 31-ig felülvizsgálja és annak alapján módosítja a következő év energia költségeit, és erről tájékoztatja bérlőt.

A bérbeadó elvárja, hogy a pályázó rendelkezzen széleskörű szakmai gyakorlattal, eszközellátottsággal. Az alkalmazott egészségügyi alkalmassága okirattal igazolandó. A Büfé megnyitása előtt a nyertes pályázónak rendelkeznie kell érvényes működési engedéllyel. Az érdeklődő pályázók a helyszínt előzetes egyeztetés alapján megtekinthetik. Időpont egyeztetés a Kórház- üzemeltetési és Energiagazdálkodási osztályon ( 56 503 603/ 3679mellék, vagy 0620 226 3589 ) kezdeményezhető.

Büfé működésével szembeni elvárások:

 • nyitva tartás 7.00-14.00 óra munkanapokon,

 • szeszesital, dohánytermék árúsítása tilos,

 • üres CD, DVD árusítás (panorámaröntgen felvételekhez)

Alkalmassági feltételek:

 • gazdasági tevékenység folytatására jogosult jogi személy vagy büntetlen életű magánszemély,

 • megfelelő szakképesítés (vendéglátó-ipari vagy kereskedelmi) és engedély,

 • nem áll csőd-vagy felszámolási eljárás alatt,

 • nincs 90 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása.

A feltételeknek együttesen kell megfelelni, melyeket igazolni szükséges a pályázatban.

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 1. A pályázó adatai jelenlegi tevékenységének, üzleteinek bemutatása, referenciák ismertetése elérhetőséggel.

 2. Cégbírósági bejegyzés vagy vállalkozói igazolvány másolata.

 3. Szakmai képesítés igazolása, szakmai gyakorlat bemutatása.

 4. A biztosítani kívánt szolgáltatás bemutatása, áruválaszték, eladási ár ismertetése.

 5. Vállalt havi bérleti díj.

 6. Alkalmassági feltételek igazolása.

A pályázat benyújtásának helye:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet

(Gazdasági Igazgatói Titkárság)

5000 Szolnok, Tószegi út 21.

A pályázat benyújtásának időpontja: 2022. február 10. 11.00 óra.

A pályázatot zárt borítékban egy eredeti és egy másolati példányban kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni a „Pályázat Rendelőintézeti büfé üzemeltetésére” Tilos felbontani! 2022. február 10-én 11.00 óra előtt” jelölést.

A pályázatok bontása nem nyilvános.

A bontás helye, időpontja: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, 5000 Szolnok, Tószegi út 21. Gazdasági igazgatói iroda, 2022. február 10-én 11.00 óra.

A pályázatot az Intézmény Főigazgatója által kijelölt Bíráló Bizottság bírálja el. Az elbírálásra 2022. február 17-ig kerül sor, melyet követően minden pályázót kiértesítünk.

Azzal a pályázóval köt szerződést az Intézmény, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a megállapított minimális bérleti díj fölötti legelőnyösebb bérleti ajánlatot nyújtja be.

A pályázat benyújtásával kapcsolatban hiánypótlásra nincs lehetőség. A pályázati feltételeknek nem megfelelő pályázat érvénytelennek minősül. Azonos pályázat esetén a Bíráló Bizottság dönt.

A szerződés hatálybalépésének tervezett időpontja 2022. március 01., azonban a Kórház fenntartójának (Országos Kőrházi Főigazgatóság) hozzájárulását a bérleti szerződés megkötéséhez be kell szerezni. Emiatt az időpontban módosulás várható.

A nyertes pályázó maga helyett nem jelölhet ki másik személyt szerződéskötésre. Amennyiben a nyertes pályázó visszalép az Intézmény fenntartja a jogot a sorrendben következő helyezett pályázóval való szerződéskötésre.

A Kórház fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa.

2022 nyilatkozatminták pályázathoz -BÜFÉ_SZTK-1

Rendelő büfé pályázat 2022. 01

Scan