Közérdekű adatok

2011. évi CXII. tv. az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról alapján az alábbi oldalon elérhetőek az intézmény
közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatai

I. Szervezeti, személyzeti adatok

AdatAdatfelelősElérhetőségFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségeiIgazgatási és Jogi OsztályDokumentumA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiIgazgatási és Jogi OsztályDokumentumokA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.  A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)  Igazgatási és Jogi OsztályDokumentumokA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
4.  A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend  PR menedzserDokumentumokA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségeA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
6.  A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai  A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértékeA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjaiA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye  A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.  A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve  A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
11.  A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai  A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

AdatAdatfelelősElérhetőségFrissítésMegőrzés
1.A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövegeIgazgatási és Jogi OsztályDokumentumok / ArchívumA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
2.  Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven  A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
3.  A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai  NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
4.  Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről  A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
5.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények  Gazdasági IgazgatóDokumentumok / ArchívumA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
6.  A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei  Informatikai OsztályDokumentumok / ArchívumA változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
7.  A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke  NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
8.  A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza  A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
9.  A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától  Törvény eltérő rendelkezése hiányában a benyújtás időpontját követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
10.  A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények  Híreink, hirdetményekFolyamatosanLegalább 1 évig archívumban tartásával
11.  A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk  OrvosigazgatóFolyamatosanAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
12.  A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai  Gazdasági igazgatóDokumentumok / ArchívumA vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanulAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
13.  A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve  Igazgatási és Jogi OsztályDokumentumok / ArchívumNegyedéventeAz előző állapot törlendő
14.  A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk  Informatikai OsztályNemzeti Egészségbiztosítási AlapkezelőNegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
15.  A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai  NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
16.  Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél  NegyedéventeAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
17.  A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek  A változásokat követően azonnalAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
18.  A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista  A változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelA változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot 1 évig archívumban tartásával
20.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata  A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
21.  A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen  A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
22.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás  A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
23.  A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése  A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
24.  A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege  A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő
25.  A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére  A változásokat követő 15 napon belülAz előző állapot törlendő

III. Gazdálkodási adatok

AdatAdatfelelősElérhetőségFrissítésMegőrzés
1.  A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója  Gazdasági igazgatóDokumentumok / ArchívumA változásokat követően azonnalA közzétételt követő 10 évig
2.  A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve  Bér-és Munkaügyi OsztályDokumentumok / ArchívumNegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
3.  A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond  A döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
4.  Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani  Gazdasági igazgatóDokumentumok / ArchívumA döntés meghozatalát követő hatvanadik napigA közzétételt követő 5 évig
5.  A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)  NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
6.  A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések  NegyedéventeA külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával
7.  Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések  ProjektmenedzserekDokumentumok / ArchívumNegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával
8.  Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  Közbeszerzési referensDokumentumok / ArchívumNegyedéventeLegalább 1 évig archívumban tartásával

Különös közzétételi lista – Szervezetre, működésre vonatkozó adatok

AdatAdatfelelősElérhetőségFrissítésMegőrzés
1.Intézményi várólistaElemzési és kontrolling osztályvezetőIntézményi várólistanegyedéventeaz előző állapot 1 évig achívumban tartásával

Különös közzétételi lista – Tevékenységre gazdálkodásra vonatkozó adatok

AdatAdatfelelősElérhetőségFrissítésMegőrzés
1.  A közbeszerzési eljárás eredményeként az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv, továbbá a fejezeti kezelésű előirányzat, elkülönített állami pénzalap terhére megkötött, nettó 100 millió forint teljesítési értéket meghaladó szerződések alapján teljesített kifizetés összege, közvetlen jogosultja és a kifizetés időpontja  Gazdasági IgazgatóDokumentumokA kifizetést követő 8 napon belülaz előző állapot nem törölhető
2.Az európai uniós társfinanszírozással bonyolított pályázatok esetében a nettó 100 millió forintot meghaladó, teljesített kifizetés összege, kedvezményezettje, és a kifizetés időpontjaprojektmenedzserDokumentumokA kifizetést követő 8 napon belülaz előző állapot nem törölhető

Egyedi közzétételi lista – Szervezetre, működésre vonatkozó adatok

AdatAdatfelelősElérhetőségFrissítésMegőrzés
1.Közfeladatot ellátó szerv által nyújtott szolgáltatások kormányzati funkciók szerinti besorolása.Gazdasági IgazgatóDokumentumok / ArchívumA változásokat követően azonnalA közzétételt követő 5 évig
2.TanúsítványokMinőségirányításDokumentumokA változásokat követően azonnalAz előző állapot törlendő